ورزش برای درد زانو

 

ورزش  برای درد زانو را در ادامه به صورت فیلم های کوتاه میبینید. دقت کنید که این ورزشها لزوما برای همه بیماری های زانو درد قابل استفاده نیستند. 

 

 

حرکت اول : تقویت عضلات جلوی ران

از این حرکت سه نوبت ده تایی انجام دهید

 

 

 

حرکت دوم : رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات پشت ران

از این حرکت هم سه نوبت ده تایی انجام دهید

 

 

سمت مقابل هم به همین صورت انجام دهید

 

 

 

حرکت سوم : تقویت عضلات ران با وزنه

در این حرکت وزنه سبکی به ساق پا بسته شده و تقویت در سه مرحله ده تایی در روز انجام میشود.

 

 

 

 

 

 

حرکت چهارم

 

 

 

 

حرکت پنجم

 

 

 

حرکت ششم