ورزش برای دیسک کمر

Exercise-for-lumbar-disc

ورزش  برای دیسک کمر  را در ادامه به صورت فیلم های کوتاه میبینید. دقت کنید که این ورزشها لزوما برای همه بیماری های مربوط به کمر و دیسک کمر لزوما قابل استفاده نیستند. 

 

حرکت اول : تقویت عضلات جلوی ران

از این حرکت سه نوبت ده تایی انجام دهید

 

 

 

حرکت دوم : رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات پشت ران

از این حرکت هم سه نوبت ده تایی انجام دهید

 

 

سمت مقابل هم به همین صورت انجام دهید

 

 

 

حرکت سوم : تقویت عضلات ران با وزنه

در این حرکت وزنه سبکی به ساق پا بسته شده و تقویت در سه مرحله ده تایی در روز انجام میشود.

 

 

 

 

 

حرکت چهارم : تقویت عضلات فیله یا اصطلاحا پارا اسپاینال کمر و خم کننده ها و راست کننده های کمر

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکت پنجم تقویت عضلات دور کننده لگن و کمر 

 

 

 

 

 

حرکت ششم تقویت عضلات پشت ران و لگن و کمر

 

 

 

حرکت هفتم : تقویت عضلات شکم و ران و خم کننده های کمری قدامی

 

حرکت هشتم : تقویت عضلات نزدیک کننده ران و لگن که نقش مهمی در دینامیک کمری دارند

 

 

 

حرکت نهم : ورزش رفع اسپاسم عضلات همسترینگ یا پشت رانی